Trả lương ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả

Tác giả  2015-04-17 10:26:46

 
Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) sử dụng NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng năm đã được NSDLĐ quy định thì NLĐ được trả tiền làm thêm giờ ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương theo ngày.  
 
 
Trả lương ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả

NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ sẽ được hưởng lương ít nhât bằng 300% lương thực trả

Trường hợp NLĐ do thôi việc, mất việc làm hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán tiền ngày nghỉ hàng năm bằng 100% tiền lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ).
 
Ngoài ra, còn hướng dẫn về phép năm cho thời gian thử việc: sau thời gian thử việc, nếu ký HĐLĐ thì tính vào ngày nghỉ hàng năm, nếu không ký HĐLĐ thì thanh toán tiền ngày nghỉ hằng năm tương ứng./.
 
PV
 
Tin nổi bật