Thứ hai 01/03/2021 19:41

Trách nhiệm lịch sử

06:22 | 27/01/2021

“Ðại hội Ðảng lần thứ XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà trong cả những thập niên tới, cho tới tương lai của đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sáng 26/1.

 

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội còn có sự tham dự của các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới và hội nhập, phát triển, Thủ tướng nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội tiến hành kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng. Đặc biệt là bầu BCH Trung ương Đảng khoá XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, BCH Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, ông Vượng cho biết, BCH Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh 7 cán bộ lãnh đạo cấp cao. Cùng với đó, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, được sự ủng hộ của nhân dân, đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tình trạng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ…

Luân Dũng - Văn Kiên

www.tienphong.vn